ОУ

Общи условия за ползване на интернет магазин www.dalina.bg

 1. Определения

За целите на настоящите Общи условия използваните в него термини имат следните значения:

ЕКБ ООД – Дружество „Енерджи Консулт България” ООД, седалище: София, ул. Дедеагач, бл.60 А, вх. Б, Партер, ЕИК BG 203555404, организирано съгласно българското законодателство. ЕКБ ООД притежава и управлява интернет/онлайн/ магазин, достъпен на интернет адрес www.dalina.bg.

САЙТ – Домейн dalina.bg.

СЪДЪРЖАНИЕТО има следното определение:

 • цялата информация на САЙТА, която може да бъде посетена, гледана или така достъпна чрез използването на цифрово оборудване;
 • съдържанието на всяко електронно съобщение, изпратено на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ или на КЛИЕНТИТЕ от ЕКБ ООД по електронен път и/или всяко друго налично средство за комуникация;
 • всяка информация, съобщена, чрез всички средства, от служител или сътрудник на ЕКБ ООД на ПОТРЕБИТЕЛЯ или на КЛИЕНТА, съгласно контактната информация, посочена или не от него;
 • информация за продуктите, услугите и/или тарифите, практикувани от ЕКБ ООД в определен период от време;
 • информация за продуктите, услугите и/или тарифите, практикувани от трета страна, с която ЕКБ ООД е подписала споразумения за партньорство в определен период от време;
 • данни относно ЕКБ ООД или други техни привилегировани данни.

УСЛУГА – услугата електронна търговия, водена изключително в публично достъпните части на САЙТА, по отношение на предоставянето на възможност за КЛИЕНТА да договаря продукти и/или услуги, използвайки единствено електронни средства, включително и други средства за комуникация от разстояние.

ПОТРЕБИТЕЛ – физическо лице, което има или получава достъп до СЪДЪРЖАНИЕТО чрез всякакви средства за комуникация (електронни, телефон и др.) или въз основа на споразумение за ползване между  ЕКБ ООД и него и което изисква създаването и използването на ПРОФИЛ.

ПРОФИЛ – съставен от електронна поща и парола, който позволява на един единствен ПОТРЕБИТЕЛ достъп до ограничени области на САЙТА, чрез който се извършва достъп до УСЛУГАТА.

КЛИЕНТ – лице, което има или получава достъп до СЪДЪРЖАНИЕТО и УСЛУГАТА след създаване на ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ.
ПОРЪЧКА – електронен документ , който се явява форма на комуникация между Продавач и Купувач , с който Купувача изпраща на Продавача, чрез сайта, желанието за закупи Продукти или Услуги от Сайта.
ДОКУМЕНТ – настоящите Общи условия за ползване

ДОГОВОР от разстояние – в съответствие с определението, съдържащо се в Наредба 34 от 04 юни 2014 г. за правата на Потребителите по договори, сключени с търговци, както и за изменение и допълнение на някои нормативни актове, чл. 2 точка 7, както е формулиран в Директива 2011/83 / ЕС относно правата на потребителите: всеки договор, сключен между търговец и потребител в рамките на организирана система за продажби или за предоставяне на услуги от разстояние, без едновременно физическо присъствие на търговеца и на потребителя, с изключителното използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние, до и включително момента, в който е сключен договорът;

БЮЛЕТИН / ИЗВЕСТИЕ – периодично средство за информация, изключително по електронен път, за продукти, услуги и/или промоции, провеждани от ЕКБ ООД в определен период от време, без никакъв ангажимент от страна на ЕКБ ООД по отношение на информацията, съдържаща се в него.

ТРАНЗАКЦИЯ – инкасиране или възстановяване на сума, получена от продажбата на даден продукт/услуга от ЕКБ ООД на Клиента, чрез използване на услугите на фирма, обработваща картите, одобрена от ЕКБ ООД или по банков път, независимо от начина на доставка.

 1. Обща информация

2.1. Документът определя реда и условията за ползване на сайта/съдържанието/услугата от Потребителя или Клиента, ако той няма друг валиден договор за ползване, сключен между ЕКБ ООД и него.

2.2. Употребата, включително, но не само за достъп, посещение и разглеждане на съдържанието/ услугата, включва присъединяването на Потребител или Клиент към тези условия за ползване; Клиентът е длъжен да следи непрекъснато за общите условия, които могат да бъдат актуализирани, изменени и допълнени. В случай на спорове се прилагат условията, валидни към момента на поръчката и съобщаването й в писмена форма до ЕКБ ООД.

2.3. Достъпът до услугата се извършва изключително чрез достъп до публично достъпния сайт www.dalina.bg .

2.4. С помощта на сайта/съдържанието/ услугата, Потребителя или Клиента е единствения отговорен за всички дейности по използването му. Той също така носи отговорност за всякакви материални, интелектуални или електронни щети или от друго естество върху продукти на сайта, съдържанието, услугата ЕКБ ООД или на всяко трето лице, с което ЕКБ ООД има подписани договори, съгласно действащото национално законодателство.

2.5. Ако Потребителят или Клиентът не е съгласен и/или не приема и/или оттегля одобрението си, дадено за документа, ще изпрати имейл на адрес office@dalina.bg с уточнението, че:

2.5.1. Той се отказва от: достъп до Услугата, други услуги, предоставяни от  ЕКБ ООД чрез сайта, получаване на бюлетини /известия и/или съобщения от ЕКБ ООД от всякакво естество (електронни, телефон и т.н.)

2.5.2. Може да преразгледа по всяко време решението си да бъде съгласен и/или да не приеме документа под формата, в която той ще бъде на разположение по това време.

2.6. С цел да си упражнява правото, предвидено в чл. 2.5, той може да се свърже с ЕКБ ООД или да използва връзките в съдържанието, получено от ЕКБ ООД, предназначени за тази цел.

2.7. Ако Клиентът е платил за всички неспазени договори към ЕКБ ООД и отменя съгласието си, изразено в полза на документа, за срока на протичане на дадена поръчка, ЕКБ ООД ще отмени неговата поръчка без никакво допълнително задължение на някоя страна спрямо другата или без нито една от страните да изисква обезщетения от другата.

2.8. Този сайт е предназначен само за членове физически лица, които са най-малко на 18 години, които са преминали съответните етапи на регистрация и които не са били спрени или отстранени от ЕКБ ООД, независимо от причината за спиране или отстраняване. Възможността за онлайн поръчване е достъпна само за лица с адрес за доставка в България. Ставайки Потребител, лицето декларира, че отговаря на горепосочените условия.

 1. Съдържание

3.1. Съдържанието, както е определено в преамбюла, включвайки, но без да се ограничава до лога, стилизирани изображения, търговски символи, статични изображения, динамични изображения, текст и/или мултимедийно съдържание, представени на сайта, е изключителна собственост на ЕКБ ООД, като са му запазени всички права, придобити в това отношение, пряко или косвено (чрез лиценз за употреба и/или публикуване).

3.2. На Потребителя или Клиента не му се позволява да копира, разпространява, публикува, прехвърля на трети лица, изменя и/или променя по друг начин, употребата, свързването към, излагането, включително всяко съдържание във всеки друг контекст, различен от първоначално замисления от ЕКБ ООД, включването на всяко съдържание извън сайта на ЕКБ ООД, премахване на знаците, които отбелязват авторското право на ЕКБ ООД върху съдържанието, както и участието в трансфера, продажбата, разпространението на материали, осъществени чрез възпроизвеждане, променяне или показване на съдържанието, освен с изричното съгласие на ЕКБ ООД.

3.3. Всяко съдържание, до което Потребител или Клиент има и/или получи достъп чрез каквито и да било средства, е предмет на документа, ако съдържанието не е придружено от специално и валидно споразумение за употреба, сключено между него и ЕКБ ООД и без никаква подразбираща се или изрично формулирана гаранция от ЕКБ ООД по отношение на това съдържание.

3.4. Потребител или Клиент може да копира, трансферира и/или използва съдържанието само за лични или нетърговски цели, само ако те не противоречат на разпоредбите на този документ.

3.5. Ако ЕКБ ООД дава на Потребител или Клиент правото да използва, както е описано в отделно споразумение за използване, определено съдържание, до което Потребителят има или получи достъп в резултат на това споразумение, това право се отнася само до това или тези съдържания, определени в споразумението, само по време на неговото продължение или на тези съдържания на сайта или за периода, определен в споразумението, съгласно определените условия, ако ги има и не представляват договорен ангажимент от страна на ЕКБ ООД за съответния Потребител, Клиент или друга трета страна, която има/ получи достъп до това съдържание, прехвърлено по какъвто и да е начин и което може да бъде или е увредено по някакъв начин в резултат на това съдържание, по време на или след изтичане на споразумението за ползване.

3.6. Нито едно съдържание, предадено на Потребител или Клиент чрез всякакви средства на комуникация (електронни, телефон и др.) или придобито от него чрез достъп, посещение и/или разглеждане не представлява договорно задължение от страна на ЕКБ ООД и/или на служител или съдружник на ЕКБ ООД, който е посредничил за трансфера на съдържанието, ако има такъв, спрямо съответното съдържание.

3.7. Забранено е всякакво използване на Съдържанието за цели, различни от онези, изрично разрешени с документа или от споразумението за употреба, които го придружват, ако има такова.

 1. Контакт за Клиенти и Потребители

4.1. ЕКБ публикува на сайта пълна и точна идентификационна и контактна информация за Клиента или Потребителя.

4.2. Чрез използването на формуляра за контакт или услугата на сайта, Потребител или Клиент позволява автоматично ЕКБ ООД да се свърже с него чрез всички налични средства, включително и електронни средства.

4.3. Частично или пълно попълване на формуляра за контакт и изпращането му не представлява по никакъв начин ангажимент от страна на ЕКБ ООД да се свърже с Потребителя или Клиента.

4.4. Достъпът до Сайта, използването на информацията, представена на сайта, посещението на страниците или изпращането на електронни пощи или съобщения, адресирани до ЕКБ ООД, се осъществява по електронен път, по телефона или чрез каквито и да било други средства за комуникация, налични за Потребителя или Клиента и ЕКБ ООД, като се има предвид по този начин, че той се съгласява да получава съобщения от ЕКБ ООД по електронен и/или телефонен начин, включително и комуникация чрез електронна поща, кратки съобщения (SMS) или уебсайт съобщения.

4.5. Клиентът изрично заявява, че предоставените данни за контакт (електронна поща, телефонен номер, адрес за доставка) му принадлежат и че ще бъдат използвани от ЕКБ ООД за кореспонденцията с клиента.

 1. Бюлетини и известия

5.1. В момента, в който Потребител или Клиент си създаде профил на сайта, приемайки Документа (Общи условия), той има правото да изразява или не съгласието си за получаване на бюлетини и/или известия от ЕКБ ООД по електронен път и/или по телефона, включително чрез електронна поща, кратки съобщения (SMS) или чрез съобщения на сайта.

5.2. Данните, взети от Потребителя, с цел изпращане на бюлетини и/или известия, могат и ще бъдат използвани от ЕКБ ООД при спазване на Политиката за поверителност.

5.3. Отказването от получаване на бюлетини и/ли сигнали от Потребител или Клиент може да се направи по всяко време:

5.3.1. Използвайки специално предназначената връзка в рамките на всеки получен бюлетин и/или известие ( в края на имейла в секция „Щракнете тук за отписване” ) когато тази опция е технически възможна;

5.3.2. Чрез модифициране на съгласието си да получава бюлетини и/или известия и използвайки страници в ограничените зони, в рамките на индивидуалния профил на Потребителя, на www.dalina.bg.

5.3.3. Чрез свързване с ЕКБ ООД на по-горните данни, в съответствие с контактната информация и без по-нататъшно задължение за всяка страна спрямо другата или никоя от страните да не може да изисква обезщетение.

5.4. Отказването от получаване на бюлетини и/или известия не въвлича отказването от даденото одобрение за Документа и се прилага само след изпращане на намерението за отказване.

5.5. ЕКБ ООД си запазва правото да избира лица, на които да изпраща бюлетини и/или известия, както и правото да отстрява от своята база данни всеки Потребител или Клиент, който предходно е изразил съгласието си да получава бюлетини и/или сигнали, без никакъв друг ангажимент от страна на ЕКБ ООД или на предварителна нотификация.

5.6. ЕКБ ООД няма да включва в бюлетините и/или известията, изпратени до Потребител или Клиент, никакъв друг рекламен материал под формата на съдържание, който да се отнася до трето лице, което не е търговски партньор на ЕКБ ООД, към момента на изпращане на бюлетините и/или известията.

 1. Политика за поверителност

6.1. ЕКБ ООД може да събира лични данни и данни със специален характер на страниците на своите сайтове само с доброволното съгласие на съответния Потребител или Клиент за следните цели:

 • валидиране, изпращане и фактуриране на поръчките до тях (ЕКБ ООД извършва писмено или телефонно потвърждение за изпращането на първата поръчка към нов профил, за съответствие на данните;
 • след валидиране на поръчката, за предаване на информация за продукти, периоди на доставка, анулирания или проблеми от всякакъв вид, свързани с поръчка или договор, за услуги или продукти, закупени от него;
 • за улесняване на достъпа до услугата;
 • изпращане на бюлетини и/или периодични известия в само в електронен формат (електронна поща) и/или по телефона (с телефонно обаждане или кратко съобщение);
 • статистически цели.

Чрез създаване на профил, всеки Потребител или Клиент се съгласява ЕКБ ООД да събира и управлява неговите лични данни, в съответствие с разпоредбите на новия Европейски регламент относно защитата на личните данни GDPR, в сила от 25 май 2018 г. Също така, със създаването на всеки профил, клиентът дава своето съгласие ЕКБ ООД да предаде личните данни към контрагенти на ЕКБ ООД, за да се обработят. Контрагентите на ЕКБ ООД са упълномощени са обработват лични данни лица според изискванията за защита на личните данни на GDPR и подлежат на контрол от националния надзорен орган за обработка на лични данни – Комисия за защита на личните данни.

Всеки Потребител или Клиент има право да получи от ЕКБ ООД, чрез писмено искане, подписано и датирано, безплатно:

 • а) потвърждение, че данните отнасящи се до него са или не обработени в даден момент;
 • б) когато е приложимо – ратифициране, актуализиране, блокиране или заличаване на данни, чиято обработка не е в съответствие със закона, особено на непълни или неточни данни;
 • в) когато е приложимо – трансформиране в анонимни такива на данни, чиято обработка не е в съответствие със закона ;
 • г) уведомление до трети страни, на които са били разкрити данните на всяка операция, проведена съгласно букви б) или в), ако това уведомление не се окаже невъзможно или не предполага прекомерно усилие спрямо законния интерес, който може да бъде увреден.

Всеки Потребител или Клиент има право на възражение по всяко време, въз основа на неопровержими законови основания, свързани с особеното му положение чрез изпращане до ЕКБ ООД на искане в писмена форма, с дата и подпис, че данните, които го засягат да бъдат предмет на обработка, освен когато са налице противни правни разпоредби. В случай на обосновано възражение обработката не може повече да визира въпросните данни.

Всеки Потребител или Клиент има право на възражение по всяко време, безплатно и без никакво основание, чрез изпращане на ЕКБ ООД на искане, отправено в писмена форма, с дата и подпис, с данните, които го визират и трябва да бъдат обработени за директен маркетинг, от името на оператор или трета страна, или да бъдат разкрити на трети страни за такива цели.

6.2. ЕКБ ООД може да събира неволно и други данни (IP адрес, време на посещение, място, откъдето се извършва достъпа, име и версия на уеб браузъра, операционна система, включително други параметри), предоставени от интернет браузъра, чрез които се съществява достъпът до сайта и могат да се използват от ЕКБ ООД за подобряване на услугите, предоставяни на клиентите или Потребителите, или за статистически цели; изключение е, ако са нарушени разпоредби на документа, в случай, че резултат от действията на Потребителя/Клиента е в противоречие с интересите или възниква вреда от всякакъв вид за ЕКБ ООД и/или за потенциални трети страни, с които ЕКБ ООД има партньорски контакти в момента.

Политика за употреба на бисквитките на www.dalina.bg

Бисквитката е файл с малки размери, специален текст, често кодиран, изпратен от сървъра към уеб браузър и след това изпратен обратно (без промяна) от браузъра всеки път, когато има достъп до този сървър. Бисквитката е инсталирана по искане, издадено от уеб сървъра на даден браузър (напр. Internet Explorer, Chrome, Mozilla) и е напълно „пасивна“ (не съдържа софтуерни програми, вируси или spyware и не може да има достъп до информацията на хард драйвера на Потребителя). Бисквитките се използват за идентификация, както и за проследяване поведението на потребителите; типичните приложения са задържане на потребителските предпочитания и изпълнение на системата „пазарска кошница“. Тези файлове позволяват да се признае терминала на потребителя и представяне на съдържанието по съответен начин, адаптиран към предпочитанията на потребителите. Бисквитките предоставят на потребителите приятно изживяване при сърфиране и подкрепа на усилията на ЕКБ ООД за осигуряване на комфортни услуги за потребителите: например – предпочитания за онлайн поверителност и история на пазарската кошница. Също така, се използват в приготвянето на анонимни, обобщени статистически данни, които помагат да се разбере как потребителите се ползват от www.dalina.bg , което позволява подобряване на структурата и съдържанието, но с изключение на личното идентифициране на потребителя.

ЕКБ ООД използват два вида бисквитки: на сесия и фиксирани (временни файлове, които остават в терминала на потребителя до приключване на сесията или затваряне на приложението/уеб браузъра). Фиксираните файлове остават на терминала на потребителя за известен период в параметрите на бисквитката или докато бъдат изтрити ръчно от потребителя. Бисквитките, използвани от партньорите на оператора на дадена уеб страница, са предмет на съответната Политика за поверителност.

Посещение в www.dalina.bg  може да пласира: Бисквитки за успеваемост на сайта, бисквитки за анализ на посетителите, бисквитки за geotargetting, бисквитки за регистрация, бисквитки за реклама или бисквитки на рекламните доставчици.

Личните данни, събрани чрез използването на бисквитки, могат да се събират само за улесняване на определена функционалност за Потребителя и са криптирани по начин, който прави невъзможен достъпа на неоторизирани лица до тях. По принцип, приложение, използвано за достъп до уеб страници, позволява запазване на бисквитките на терминала по подразбиране. Тези настройки могат да бъдат променени така, че автоматичното управление на бисквитките да бъде блокирано от уеб браузъра или потребителят да бъде информиран всеки път, когато бисквитките са изпратени до неговия терминал. Подробна информация за възможностите и начините на управление на бисквитките може да се намери в зоната с настройки на приложението (уеб браузъра). Ограничаването на използване на бисквитките може да повлияе на някои функционалности на www.dalina.bg . Бисквитките са фокус на ефективната работа на интернета, помагайки за генерирането на приятелско изживяване при сърфиране и адаптирано към предпочитанията и интересите на всеки потребител. Отказ или деактивиране на бисквитки може да направи някои сайтове невъзможни за ползване. Благодарение на своята гъвкавост и факта, че повечето от най-посещаваните и най-големи сайтове използват бисквитки, те са почти неизбежни; деактивирането на бисквитките няма да позволи достъп на потребителя до най-разпространените и използвани интернет страници, сред които YouTube, Gmail, Yahoo и други.

Примери за важни приложения на бисквитките:

Съдържание и услуги, приспособени към предпочитанията на потребителя – категории продукти и услуги.

Адаптиран достъп по интересите на потребителите – запомняне на паролите.

Запомняне на защитните филтри за децата относно съдържанието в интернет (опции family mode, функции за безопасно търсене).

Измерване, оптимизиране и аналитични характеристики – като потвърждение на определено ниво на трафик в даден уеб сайт, какъв тип съдържание се разглежда и как потребителят достига до уеб сайта (напр. чрез търсачките директно от други сайтове и др). Уеб сайтовете развиват тези анализи на използването им, за ​​да подобрят сайтовете в полза на потребителите.

Сигурност и въпроси, свързани с поверителността Бисквитките не са вируси и използват формати тип обикновен текст; не се състоят от парчета код, така че не могат да бъдат автоматично изпълнени. Следователно, не могат да се дублират или репликират в други мрежи, за да се изпълняват или репликират отново. Тъй като не могат да изпълняват тези функции, не могат да се считат за вируси. Понеже бисквитките могат да бъдат използвани за отрицателни цели, тъй като съхраняват информация за предпочитанията и историята на сърфирането на потребителите, както в определен сайт, така и в няколко други сайтове, бидейки използвани като форма на Spyware (шпионаж относно потребителската активност), много anti-spyware продукти маркират бисквитките последователно, за да бъде изтрити в рамките на процедурите по изтриване/антивирусно сканиране/anti-spyware сканиране.

Обикновено браузърите имат вградени настройки за поверителност, които доставят различни нива, които доставят различни нива на приемане на бисквитките, период на валидност и автоматично изтриване, след като потребителят е посетил даден сайт. Тъй като защитата на идентичността е много ценна и е право на всеки интернет потребител, е препоръчително да се знае какви потенциални проблеми могат да създадат бисквитките. Тъй като чрез тях се предава непрекъснато информация между браузъра и уеб сайта и в двете посоки, ако един хакер или неупълномощено лице се намеси в хода на предаване на данните, информацията, съдържаща се в бисквитката може да бъде засечена. Макар и рядко, това може да се случи, ако браузърът се свърже към сървъра, използвайки некриптирана мрежа (напр. необезпечена WiFi мрежа). Други атаки, базирани на бисквитки, включват грешни настройки на бисквитките на сървърите. Много е важно потребителят да избере най-подходящия метод за защита на личната информация и да:

 • Персонализира настройките на браузъра по отношение на бисквитки, за да отрази комфортно ниво на сигурността на използване на бисквитките.
 • Зададе дълги срокове на изтичане за съхраняване на историята на сърфирането и на личните данни за достъп.
 • Има предвид настройката на браузъра, за да изтрива отделните навигационни данни всеки път, когато затворите браузъра. Това е вариант за достъп до сайтове, които поставят бисквитки и изтриват всякаква информация за посещение при затваряне на сесията на сърфиране.
 • Инсталира и актуализира постоянно антишпионски приложения.

Много от приложенията за откриване и предотвратяване на spyware-а включват откриване на атаки по сайтовете. По този начин, предотврат браузъра от достъп до уеб сайтове, които биха могли да се възползват от уязвимостите на браузъра или да изтеглят злонамерен софтуер. Препоръчва се постоянно актуализиране на програмите за сърфиране, защото много от атаките, основани на бисквитки, се осъществяват експлоатирайки слабостите на старите версии на браузърите. Всички съвременни браузъри позволяват възможност за промяна настройките на бисквитките. Тези настройки обикновено се намират в „опции“ или в меню „предпочитания“ на браузъра.

6.3. Клиентът има право да се противопоставя на събирането на личните му данни и да изисква изтриването им, отменяйки така съгласието, дадено за документ и отказвайки се така от всяко право посочено по подразбиране в него и без никакво последващо задължение за всяка страна спрямо другата или без някоя страна да може да предяви иск за обезщетение, но само в съответствие с чл. 2.8.

6.4. За упражняване на правата, съгласно чл. 6.3, Клиент или Потребител се обръща към ЕКБ ООД, според наличните на сайта контактни данни, валидни към тази дата.

6.5. Използвайки наличните формуляри в сайта, Клиент или Потребител има право да променя данните, които е заявил първоначално, за да се отрази всяка настъпила промяна, ако има такава.

6.6. Ако Клиентът избере онлайн плащане с карта на равностойността на поръчките, договора и/или договорите, разрешава и отсрочването за сетълмънт на сделките, приемането на картите се извършва изключително чрез търговско дружество Изипей чрез интегрирано решение. „Изипей“ е доставчик на ЕКБ ООД на софтуерни решения за улесняване на електронната търговия, т.е. услуги по плащане, управление на плащания и защита срещу измами.

Също така, се приемат плащания в брой на касите на Изипей, така както са изброени на страницата с информация за плащанията. Други методи на плащане са по банков път или чрез наложен платеж.

6.7. ЕКБ ООД не изисква и не съхранява никаква информация относно банковата карта или карти на Клиента, като тя се обработва директно на сървърите на доставчика на онлайн платежни услуги.

6.8. Политиката за поверителност на ЕКБ ООД се отнася само за данни, предоставени доброволно от Клиент или Потребител, изключително на сайта. ЕКБ ООД не носи отговорност за политиката за поверителност, практикувана от всяка друга трета страна, до която може да се стигне чрез връзки, независимо от техния характер, извън сайта.

6.9. ЕКБ ООД се ангажира събраните данни на Клиента/Потребителя да бъдат използвани само в съответствие със заявените цели и да не разкрива, продава, наема, лицензира, трансферира и др. базата данни, съдържаща информация за лични или специални данни на Потребител/Клиент на трето лице, което не участва в изпълнението на заявените цели.

6.10. Изключение от разпоредбите на чл. 6.9 ще бъде ситуацията, в която трансфер/достъп/преглед/и др. се изисква от компетентните органи в случаите, посочени в правилника в сила към датата на възникване на събитието.

6.11. Фирмата, обработващи банкови карти, одобрена от ЕКБ ООД, Изипей – EasyPay, има право на достъп/разглеждане на всякакъв вид данни/документи, генерирани след издадена поръчка, анулирана поръчка, договор, анулиран договор или платен договор, за да разследва всяка сделка, ако има такава.

6.12. ЕКБ ООД гарантира, че личните данни на Потребител, събрани чрез формуляра за контакт, ще бъдат използвани само до решаване на проблема, съобщен от него, след което те стават изключително статистически данни.

6.13. ЕКБ ООД не носи отговорност за вреди, които могат да застрашат сигурността на сървъра, който хоства базата данни, съдържаща тези данни.

 1. Политика за онлайн продажби

7.1. Достъп до услугата

7.1.1. Достъпът до услугата е позволен на всеки Потребител, който притежава или си създаде профил в сайта или си изтегли мобилното приложение iOS или Android.

7.1.2. За да се позволи достъп на Потребител до услугите е необходимо да приеме разпоредбите на Документа.

7.1.3. ЕКБ ООД запазва правото си да ограничава достъпа на клиента до Услуги или маркетинг кампании (да не го включва в кампании за популяризиране и лоялност, да му позволява да прави поръчки само с авансово плащане и др.), както и да анулира вече направени поръчки в следните случаи: направени и отказани поръчки повече от два пъти в системата за плащане и доставка, повече от 2 анулирани поръчки от страна на Клиента чрез бутона „Анулиране на поръчка“ или чрез известие от негова страна в писмена форма, изпратено на имейл адрес customer@dalina.bg, или промяна на поръчките, касаеща се до връщане на 10 продукта месечно от поръчаните продукти от клиента в писмен вид към имейл адрес office@dalina.bg, при използване на преубеден език, нарушаване на правата за интелектуална собственост и др., достъпът и съществуването на Клиентския Профил биха могли да увредят по някакъв начин ЕКБ ООД. ЕКБ ООД запазва това право с изключение на случаите, разрешени от чл. 7.3.7 и всеки друг критерий, упоменат по-горе, валиден е първия. Това право може да бъде упражнено във всеки момент и не е необходимо Клиента да бъде уведомен в този смисъл.

7.1.4. Всеки Потребител може да има един единствен профил. Забранено е поделянето на един профил между няколко Потребителя/Клиенти.

7.1.5. Ако бъдат открити поделени достъпи от няколко Клиента, ЕКБ ООД си запазва правото да анулира или прекрати достъпа на Клиента към съдържанието или услугата. Ако има поръчки, изпратени от преустановени или анулирани профили, те ще бъдат автоматично анулирани.

7.1.6 ЕКБ ООД има право да анулира поръчка след предварително уведомяване на Клиента, без никакви задължения между страните и без някоя от страните да предяви иск обезщетение в следните ситуации:

 • грешка/анулиране на онлайн транзакции;
 • неприемане от страна на банката издател на картата на Клиента за сделката при онлайн плащанията, посредством системата на EasyPay;
 • предоставяне на непълни или неточни данни от страна на Клиента;
 • дейността на Клиента може да навреди на сайта www.dalina.bg, на дружеството ЕКБ ООД и/или партньорите;
 • Клиентът ползва Услугата по начин, несъвместим с нормална и добросъвестна употреба или упражнява права, за нанасяне на повреди или щети на ЕКБ ООД прекомерно и неразумно;
 • последователни доставки провалени по вина на Клиента;
 • други основателни причини (напр: необосновано създаване и анулиране на повече от три поръчки в срок от 30 дни).

7.2. Продукти и услуги

7.2.1. ЕКБ ООД може да публикува на сайта информация за продукти, услуги и/или промоции, практикувани от тях на всяка трета страна, с която ЕКБ ООД има сключени договори или споразумения за партньорство, в определен период и в рамките на наличното.

7.2.2. Продуктите и/или услугите, закупени посредством услугата, са предназначени изключително за личната употреба на Клиента.

7.2.3. ЕКБ ООД може да ограничи количеството на закупуване на някои продукти или услуги, налични на сайта в даден момент, на един или повече Клиенти, въз основа на основателни причини.

7.2.4. Всички цени за продуктите или услугите, представени на сайта, са изразени в лева (BGN) и включват ДДС.

7.2.5. Фактурата на закупените продукти се издава само в BGN като са употребени предоставените от Клиента информации в съответния формуляр. ЕКБ ООД не отговаря за достоверността на информациите предоставени от Клиента за фактура или за невъзможността за приспадане на разходи заради грешно подадените информации от клиента. Фактурите се издават по следния начин: за всяка потвърдена от клиента поръчка се изпраща електронна фактурана. При заявяване от страна на Клиента ЕКБ ООД предоставя оригинална фактура на хартиен носител чрез куриер при доставката. За поправки (анулиране, връщане) се издават фактури сторно. Всичките фактури са издадени и регистрирани автоматично и са включени в данъчни доклади. Не се приемат поправки с изключение на фактурите издадени по легални начини и правила.

7.2.7. Плащането на продукти и/или услуги, закупени чрез услугата, може да се извърши както онлайн с дебитна карта чрез системата на EasyPay, по банков път, така и при доставка по куриер само в брой.

7.2.8. В случай на онлайн плащания с карта чрез системата на EasyPay, ЕКБ ООД не е/не може да бъде подведен под отговорност за никакви други допълнителни разходи, понесени от Клиента, включително, но не само на таксите за превалутиране, прилагани от банката издател на неговата карта, ако валутата на издаването й се различава от BGN. Отговорността за това действие носи само Клиента.

7.2.9 Плащането в брой при доставка на куриер (наложен платеж) е метод на забавено плащане на продуктите, с риск за ЕКБ ООД от отказване от Договора от страна на Клиента. Поради това, този начин на плащане е валиден само в определени случаи и само за определени продукти, а ЕКБ ООД си запазва правото да приложи или не този метод, в зависимост от вътрешни изисквания. В момента на поръчване, Клиентът е информиран и приема изцяло предложения/ отбелязания метод на плащане. Ако Клиент поръчва по-големи количества от даден продукт (над 10 броя от същия тип), за продуктите, доставени директно от производителя (в този случай се споменава изрично при описанието на продукта в сайта) или поръчката е на стойност повече от 500 лева, ЕКБ ООД предлага възможност за плащане на поръчките само авансово, чрез онлайн плащане или по банков път. Метода на плащане чрез наложен платеж при куриера се заплаща допълнително в зависимост от индивидуалната тарифа на избраната куриерска фирма за доставка.

 

7.2.10.Наложeният платеж или плащане при доставка (на куриер) е метод на плащане наличен само в някои случаи и за някои продукти. В случай, когато Клиента има недоставени и незаплатени поръчки, на които общата сума е равна или надвишава 800 лв., ЕКБ ООД предоставя единствено възможността за авансово плащане (онлайн плащане или по банков път) на допълнителните поръчки . Тази опция е активна в момента на поръчване директно на сайта. ЕКБ ООД НЕ може да бъде задължено да предложи възможността за Плащане на поръчката в брой при доставка (на куриер) на клиенти с доказано минало с отказани/анулирани поръчки или които чрез дейността си различна от тази на нормалните потребители може съзнателно може да навреди на сайта www.dalina.bg , търговското дружество  ЕКБ ООД и /или неговите партньори.

7.2.11. Информация от събития по продажби, използвана за описание на продуктите, характеристики и тегло, налични на сайта (статични/динамични изображения/мултимедийни презентации/връзки към други сайтове и др.) не е договорно задължение от страна на ЕКБ ООД. Тя се използва единствено с цел представяне на продуктите. ЕКБ ООД може да оттегли оферта на продукти или може да я измени по всяко време до пускането на поръчката, без да дължи обезщетения или други санкции към нито един потенциален клиент.

7.2.12. В изображенията на продуктите и/или услугите, ЕКБ ООД си запазва правото да използва и други продукти (аксесоари/и др.), които могат да не бъдат включени в цената за съответните продукти и следователно няма да бъдат доставени при закупуване на продуктите. В този случай, в описанието на продуктите се посочва изрично коя стока се продава и се отбелязва и на изображението.

7.2.13 В малко вероятния случай, когато ЕКБ ООД няма да може да достави част от продуктите, клиентът ще бъде уведомен по електронна поща, предлагайки му една от следните алтернативи:

 • а) отмяна на поръчката или изваждане на продукта от поръчката, който не може да бъде доставен ;
 • б) възстановяване на авансово платена сума от клиента по банков път или чрез системата на EasyPay.

7.3. Онлайн поръчка

7.3.1. Клиентът може да прави поръчки на продукти, предлагани в даден момент, само на сайта, като офертите са ограничени във времето (след посочения период не могат да се изпращат поръчки и артикулите вече не се виждат на www.dalina.bg ). Цената, показана на сайта към момента на поръчката, няма да се променя, остава крайна. За оферта, която е изтекла, или продукти, които са отбелязани като “изчерпани“ не могат да бъдат направени поръчки. ЕКБ ООД може да променя по всяко време цени, оферти, количества според външни критерии (географско положение, стокови наличности т.н.), като ще се съобрази с вече направените поръчки. ЕКБ ООД не може да бъде задължен да запази дадена цена освен за вече направените поръчки.

7.3.2. Със завършването на поръчката Клиентът се съгласява, че всички данни, предоставени от него, нужни на процеса на закупуване, са точни, пълни и верни към датата на направената поръчка, посочена в този документ и издадената поръчка.

7.3.3. Договорът от разстояние се счита за приключен от ЕКБ ООД, когато направената от Клиента поръчка се потвърждава по електронен път от ЕКБ ООД, след получаването на всички продукти (количествено и качествено) от поръчката на ЕКБ ООД (пряко или чрез подизпълнители). Освен това, преди Клиента да валидира поръчката и преди изпращането на продуктите, ЕКБ ООД има право да се свърже с Клиента чрез всички налични средства, съгласувани от ЕКБ ООД (телефон или електронна поща), за да получи лично потвърждение от страна на Клиента относно идентификационните данни и доставката. Клиентите приемат това, че ЕКБ ООД не може да бъде принуден да потвърди / достави продукти към лица, които не са потвърдили идентификационните си данни и доставката.

7.3.4. ЕКБ ООД може едностранно прекрати и анулира автоматично поръчката, направена от Клиента, дори и без предварително уведомяване на клиента, без никакво допълнително задължение на всяка страна спрямо другата или без никоя от страните да може да претендира за обезщетение в следните случаи:

7.3.4.1. неприемане от страна на банката издател на картата на Клиента при сделката за онлайн плащания чрез системата на EasyPay;

7.3.4.2. данните, предоставени от Клиента относно доставката (адрес, контактни данни), на сайта са непълни или неправилни;

7.3.4.3. дейността на Клиента на сайта може и/или произвежда щети от всякакво естество за ЕКБ ООД и/или техните партньори;

7.3.4.4. осъществяване на повече от две последователно провалени доставки;

7.3.4.5. по други обективни причини.

7.3.5. Ако Клиентът се откаже от поръчка с авансово плащане, по банков път или чрез онлайн плащане с карта и ако банката издател на картата на Клиента е разрешила банковата транзакция, тази сума ще бъде възстановена от ЕКБ ООД в рамките на 14 дни от датата, на която ЕКБ ООД е бил информирана за този факт от Клиента.

7.3.6. Ако някои продукти, поръчани от Клиента в поръчка, направена с авансово плащане (по банков път – потвърдено или с онлайн плащане с карта) не са налични на склад по причини, независещи от ЕКБ ООД, ЕКБ ООД ще информира Клиента за този факт веднага след като научи за неналичието на продуктите и ще разпореди възстановяването на сумите, платени предварително в рамките на максимум 14 дни от момента, в който Клиента е бил уведомен.

7.3.7. Една изпратена поръчка може да се промени само при наличието на определени обстоятелства, посочени в този член и само при искане на Клиента. Клиентът изпраща искането в писмен вид чрез имейл на office@dalina.bg , посочвайки ясно искането си и номера на поръчката, при наличието на някое от следните обстоятелства:

 • а. Клиентът се отказва от продукт и уведомява ЕКБ ООД преди изпращането на поръчката
 • б. Увеличаване количеството на продукт вече съществуващ в дадена поръчка, продукт намиращ се в активна кампания в момента на изпратеното искане.
 • в. Закъсняване на доставката с максимум две седмици над максималния срок на доставка
 • г. Промяна на адреса на доставка
 • д. Обединяване на поръчки (валидно само за поръчки с наложен платеж) с близки срокове на доставка (максимум един ден разлика в крайния интервал за доставка). При обединяване на определена поръчка, основната поръчка се анулира и статуса й ще бъде „анулирана поръчка „,а продуктите от съответната обединена поръчка ще бъдат прехвърлени в поръчката , с която се желае обединението.
 • е. Промяна на начина на плащане
 • ж. Промяна на данните за фактура- за издадени вече фактури, не могат да бъдат извършени промени, свързани с юридическото/физическото лице (замяна с ново лице), а само технически поправки ( име / наименование на фирма, данни за контакт и т.н.).

7.3.8 Поръчките не могат да бъдат променени- в случай, че Клиента е посочил като начин на плащане онлайн или по банков превод.

7.3.9. Ако даден Клиент си промени личните данни, използвайки формулярите, налични на сайта, всички поръчки в ход, налични към този момент, си запазват определените/одобрените данни от страна на Клиента преди момента на промяната, като се вземат предвид за доставка и контакт новите съответно променени данни.

7.3.10. Направената поръчка може да бъде анулирана преди нейното изпращане чрез бутона „Анулиране на поръчка“ от Клиентския Профил или чрез писмено искане от страна на Клиента на имейл: customer@dalina.bg , упоменавайки се ясно анулирането и номера на поръчката.

7.3.11 При всяка поръчка, Kлиентът е длъжен да провери и приеме Договорa.

7.4. Поръчка по телефона

7.4.1. Клиентът/Потребителят не може да направи поръчки по телефона. Клиентът/ Потребителят не може да изисква промяна на поръчка по телефона.

7.5. Договор и финализиране

7.5.1. Предлаганите продукти чрез www.dalina.bg  ще бъдат доставени на клиентите, под формата на продажби на стоки от разстояние. Търговецът е дружеството Енерджи Консулт България ООД с идентификационни данни: ЕИК 203555404.

7.5.2 ЕКБ ООД ще издаде и предаде на Клиента всички необходими документи, които удостоверяват покупката на продукти/услуги от страна на Клиента, съгласно действащото българско законодателство.

7.5.3. ЕКБ ООД ще улесни информирането на Клиента относно етапа на завършеност, в който се намира поръчката му чрез изпращане на информативен имейл на адреса, подаден от него. Издадената фактура ще съдържа всички задължителни данни, съгласно Закона за счетоводството и Закона за корпоративното подоходно облагане и ще може да бъде представена в PDF формат чрез изпращане на имейл към Клиента.

7.5.4. Договорът след като към него се добавят документите, удостоверяващи доставката на Клиента от куриер (товарителница, подписана и отчетена) от страна на ЕКБ ООД, става изпълнен договор.

7.5.5. Договорът се сключва за определен срок. Той ще се счита за изпълнен в момента, в който страните са си извършили взаимните си задължения в сроковете и условията, изложени в настоящия документ.

7.5.6 Когато са налице различия между списъка с доставените продукти (може да бъде изтеглен от „Моя профил“) и съдържанието на колета, Клиентът има задължението да уведоми ЕКБ ООД и куриера (ако установяването е направено в негово присъствие) в рамките на 24 часа от приемането на колета по телефон или с имейл на адрес customer@dalina.bg  с прилежащите детайли (снимка, обяснения и др.).

7.6. Транспорт

7.6.1.Транспортните разходи за доставка чрез куриер, за продукти закупени от сайта www.dalina.bg  на фирма ЕКБ ООД са:

а) такса за доставка в зависимост от приложимата индивидуална тарифа на избраната от Клиента куриерска фирма за доставка – SPEEDY, EKONT или друг куриер, изрично посочен от клиента. Такса за доставка не се дължи за поръчки над 200 лева и общо тегло на пратката до 5 кг.

б) такса за обемна доставка се дължи от Клиента за всяка пратка с общо обемно тегло над 10 кг, според съответната тарифа на куриерската фирма, независимо от стойността на поръчката. Допълнителна обемна такса се заплаща във всеки случай, когато за транспортирането на пратката е необходимо използването на допълнителни опаковъчни и защитни материали, както и други разходи за чупливи продукти, тежки, нестандартни размери и т.н.. Цената на услугите по доставката се изчислява и се съобщава на Клиента в момента на отправяне на поръчката в зависимост от общите критерии на поръчката (обем, тегло, материали). Клиентът приема изрично, чрез отправяне на поръчката, разчетите за разходите за транспортиране, независимо от изходните данни, които определят цената, след потвърждаване на поръчката от сътрудник на ЕКБ ООД по телефона или чрез имейл. Следователно, Клиентът не може да претендира за по-ниска цена на транспорта въз основа на собствени пресмятания или измервания на пратката.

7.6.2. Времето за доставка на дадена поръчка се съобщава изрично при отправянето й и е в рамките на работни дни, повлияни от: превоза на стоките от доставчика до ЕКБ ООД, времето за обработка в логистичния център на първоначалния доставчик и/или в офиса на ЕКБ ООД, работни дни в месеца, броя на продуктите в поръчката и времето за обработка на всеки продукт и др. Общото време за доставка може да бъде изместено във времето от определен продукт с по-дълъг период, така че Клиентът приема, че с обединяване на няколко продукта в една поръчка, доставката на продуктите се измества във времето до най-отдалечената дата. Като правило, продуктите от една поръчка се доставят в един пакет с една товарителница (не се доставят частично продукти от една поръчка).

Доставките се извършват по правило в рамките на посочения период, поет при отправяне на поръчката (варира между 2 работни дни и 8 седмици) и Клиентът може да получи информация за статуса на доставката по всяко време. Ако продуктът може да бъде доставен с надвишаване на гореспоменатия срок, ЕКБ ООД ще информира Клиента веднага по електронна поща, предлагайки му две възможности: Клиентът може да се откаже (в писмен вид) от поръчката/продукта или да приеме предложения нов срок за доставка. В случай, че плащането е извършено предварително преди доставката, платените суми ще бъдат възстановени изцяло в съответствие със закона, в рамките на 14 дни от датата на отказа.

7.6.3 ЕКБ ООД може да има промоционални оферти отнасящи се за безплатна доставка (пресмятане на такса за доставка , така както е описана в т.7.2.9, на стойност 0 лева (0) ). Тази оферта не се отнася за таксата за обемни доставки, която се начислява отделно. Безплатната доставка се предлага при закупуване на стоки с обща стойност над 200 лева, само при определени условия, включително, но неограничено:

 • a. тегло на колет под 5 кг.
 • б. запазване на поръчката в първоначалната формула (без промени/отлагания).
 • промяна на поръчката по инициатива на ЕКБ ООД : промени свързани със срока за доставка (най-вече закъснения), продукти, които стават недостъпни, други грешки от системата и т.н .

Офертите се съобщават и приемат в момента на пускане на поръчката. Безплатните оферти не са задължителни за ЕКБ ООД. Осигуряването на безплатен транспорт не изключва начисляването на таксата за обемни пратки, приложими от избраната от Клиента куриерска фирма.

7.6.4 Начинът на опаковане и доставка е по преценка на ЕКБ ООД, с поемане на задължението, че поръчката ще бъде доставена цялостно в първоначално обявения срок.

7.7. Качество и гаранции

7.7.1. ЕКБ ООД спазва разпоредбите за гаранция, съгласно действащото българско законодателство. Ясни подробности, свързани с тези гаранции са дадени от документите на продуктите и нито един Потребител не може да изисква удължена гаранция повече от посоченото. Гаранцията се прилага за нормални условия на ползване и е валидна само за продуктите, закупени и платени от Клиент от ЕКБ ООД. Продуктите притежават гаранция, посочена от производителя. Ако в представянето на продукта е уточнен удължен гаранционен срок, се прилага по-дългия срок. Гаранцията предлага възстановяване на стойността за несъответстващите продукти, за които Клиентът уведомява търговеца в писмен вид в рамките на законовия срок; Несъответстващите продукти стават отново собственост на ЕКБ ООД. Клиентът няма право на обезщетение или санкции за несъответстващи продукти и с отправяне на поръчката заявява, че се съгласява да получи равностойността на продуктите и транспорта в случай на липса на съответствие.

7.7.2. Ясни детайли относно основните характеристики на всеки продукт са предоставени в сайта.  Информация относно общите гаранционни условия ЕКБ ООД и инструкции за употреба на различните видове продукти могат да бъдат предоставени на клиента във електронна форма, като могат да бъдат поискани по e-mail. Ако тази информация не е достигнала до клиента, тя може да бъде поискана по телефона или на e-mail  адрес office@dalina.bg
7.8. Отказване от договора и връщане на продуктите

7.8.1. Клиентът може да върне продуктите, закупени по Договор и е в правото си да получи цялата сума заплатена за продуктите, в следните ситуации:

7.8.1.1. Продуктите имат груби повреди, които ги правят несъответни;

7.8.1.2. Доставените продукти са различни (спецификации, количество и др.) спрямо направената поръчка;

7.8.1.3. Продуктите имат производствени дефекти.

7.8.1.4 Клиентът има право да се откаже от договора в рамките на 30-дневния срок от деня на доставяне на продукта. По този начин ЕКБ ООД предлага в полза на Клиента увеличаване на минималния 14-дневния срок, предвиден в чл. 9 от ДИРЕКТИВА 2011/83/ЕС на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ и на СЪВЕТА от 25 октомври 2011 година относно правата на потребителите.

Клиентът има право на отказ в 30-дневен срок, считано от датата на:

 1. сключване на договора – при договор за услуги;
 2. приемане на стоките от Клиента или от трето лице, различно от превозвача и посочено от Клиента – при договор за продажба, или:

а) когато Клиента е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която Клиента или трето лице, различно от превозвача и посочено от Клиента, приемане на последната стока;

б) при доставка на стока, която се състои от множество партиди или части, считано от датата, на която Клиента или трето лице, различно от превозвача и посочено от Клиента, приемане на последната партида или част;

в) при договори за редовна доставка на стоки, която се извършва през определен период от време, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от Клиента, приемане на първата стока.

7.8.2. ЕКБ ООД може да предложи покриване на всички разходи по доставка за върнати продукти (както при доставка, така и при връщане, независимо от причината за връщане) като процедура за лоялност, ако се използва формуляра, споменат в чл. 7.8.3 точка а)), а връщането се изисква и се обработва чрез електронната поща на адрес customer@dalina.bg

7.8.3. Преди изтичане на крайния срок в който може да се упражни правото на отказ, Клиентът информира ЕКБ ООД за решението си да се откаже от договора. За тази цел, Клиентът може да избере един от следните варианти:

 • а) да изпрати имейл в свободен текст на customer@dalina.bg, като изрично посочи продуктът, който иска да откаже, номер на поръчка;
 • б) да направи всякакво друго недвусмислено изявление, в което изразява решението си да се откаже от договора.

7.8.4. Клиентът може да откаже доставката на продукти от една или повече поръчки едновременно (тези, които имат максимален срок от 30 дена). Срокът е спазен, ако продуктите бъдат изпратени от Клиента преди изтичането на периода от 30 дни, опаковани по подходящ начин, за да се запазят по време на транспорта

7.8.5. Клиентът няма право да върне закупените продукти и/или няма право да претендира за каквито и да било обезщетения в следните ситуации:

7.8.5.1. Ако искането за връщане за всяка от ситуациите, предвидени в чл. 7.8.1, е с дата на изпращане на уведомлението за намерение за връщане, която надвишава 30-дневния срок, предвиден по силата на чл. 7.8.2, изчислена от следващия работен ден на изпълнения договор.

7.8.5.2. Ако даден продукт се връща на основанията предвидени в чл. 7.8.1, а върнатият продукт не е в същото състояние, в което е бил доставен (с всички документите и елементи,които го придружават).

7.8.5.3. Ако продуктите са изработени според спецификациите, представени от Клиента или ясно персонализирани.

7.8.5.4. Ако са били поръчани и доставени запечатани продукти, които не могат да бъдат върнати поради причини за защита на здравето или хигиенни причини и които са били разпечатани от Клиента (тези продукти са маркирани в описанието като невъзвръщаеми продукти).

7.8.5.5. Ако са били поръчани и доставени продукти, които след доставка са в съответствие с естеството им, неразделно смесени с други елементи.

7.8.6. Потребителят/Клиента ще бъде информиран по имейл за изпращане на поръчката, ако той е възвращаем или дали се начисляват разходи в случай на връщане. Продуктите, съставляващи комплект, трябва да бъдат върнати като комплект. Кутиите и защитните опаковки се считат за част от продукта.

7.8.7. В случай, че Клиент се откаже от договора, ЕКБ ООД му възстановява всички парични средства, които са получени като плащане от негова страна, включително, когато се налага и разходите за доставка, без неоправдано забавяне и във всеки случай, не по-късно от 14 дни от датата, на която са уведомени за решението на Клиента да се откаже от договора, съгласно чл. 7.8.2. и 7.8.3. Възстановяването се извършва по същия начин използван от Клиента при началната транзакция, с изключение на случая, когато Клиента е бил съгласен с друг начин на възстановяване на сумата и при условие, че не попада на Клиента задължението за плащане на комисиони, след връщането на сумата.

7.8.8 Клиент на ЕКБ ООД може да върне закупените чрез Договора продукти и е в правото си да получи частично платената стойност за продуктите, ако те са в състояние на намаляване на тяхната стойност за препродажба (не съдържат всички компоненти, нямат първоначалната документация или други причини, които променят първоначалния продукт).

7.8.9. В случай, че клиентът не пакетира правилно за защитата / транспортирането на върнатите продукти, куриерът, посочен във формуляра за връщане, има право да не поемe продуктите, които са посочени за връщане за сметка на ЕКБ ООД. Ако клиентът изпрати неподходящо опаковани продукти за защита / транспортиране по друг начин (друг куриер, лично предаване и т.н.), Клиентът отговаря за всички щети, дефекти, липси, открити в момента на обработване на върнатите продукти. Горните разпоредби не се отнасят за оригиналната опаковка на продуктите, а за всяка опаковка, отговаряща на стандартите на куриер, посочени на куриерската страница, които са в състояние да защитят продуктите според техните специфики (материал, размери и т.н.).

 1. Защита от злоупотреба с лични данни

8.1. ЕКБ ООД не изисква от своите Клиенти или Потребители, по никакъв начин на комуникация (имейл/по телефон/SMS/ и др.) информация относно поверителни данни, банкови сметки/карти или лични пароли.

8.2. Клиент/Потребител поема цялата отговорност за предоставяне на своите поверителни данни на трета страна.

8.3. ЕКБ ООД не носи никаква отговорност в случай, че Потребител/Клиент би бил/е ощетен по някакъв начин от трета страна, която претендира, че е/представлява интересите на ЕКБ ООД.

8.4. Клиент или Потребител информира ЕКБ ООД за подобни опити, използвайки контактните данни.

8.5. ЕКБ ООД не насърчава Спам-а. Всеки Потребител/Клиент, който изрично е предоставил своя имейл адрес на сайта, може да избере да деактивира клиентския профил, свързан с този имейл адрес.

8.6. Комуникацията, осъществявана от ЕКБ ООД по електронен път от разстояние (т.е. електронна поща), съдържа пълните идентификационни и съответни данни на изпращача или линкове към тях, към датата на предаване на съдържанието.

8.7. Следните цели ще се считат за опит за измама на сайта/съдържанието и/или на ЕКБ ООД, като си запазва правото да задейства наказателно преследване срещу онзи или онези, които са опитали да постигнат тази цел (и):

8.7.1. за достъп до данни от всякакъв вид на друг Потребител/Клиент с използване на акаунт или чрез всеки друг метод.

8.7.2. да променя или да изменя съдържанието на сайта или на всякаква кореспонденция, изпратена по всякакви начини от ЕКБ ООД на Потребител/Клиент.

8.7.3. за възпрепятстване работата на сървъра/сървърите, на който функционира сайта.

8.7.4. да има достъп или да разкрива на трети лица, които не разполагат с необходимата правна власт, съдържанието, изпратено по всякакъв начин от ЕКБ ООД на Потребител/Клиент, когато той не е легитимният получател на съдържанието.

 1. Ограничение на отговорността

9.1. ЕКБ ООД не може да бъде държано отговорно по никакъв начин спрямо никой Потребител/Клиент, който използва сайта или съдържанието, с цел различна от посочената в настоящите Общи условия.

9.2. В случай, че Потребител/Клиент счита, че съдържанието, изпратено по всякакъв начин от ЕКБ ООД, нарушава авторските или всякакви други права, той може да се свърже за повече подробности с ЕКБ ООД, според контактните детайли на office@dalina.bg , така че да можем да вземем информирано решение по въпроса.

9.3. ЕКБ ООД не гарантира на Потребител или Клиент достъп до сайта или услугата, при липса на регистрация от страна на последния чрез следване на етапите на регистрация на сайта и не му дава право да сваля или да променя частично и/или напълно съдържанието, да възпроизвежда отчасти или изцяло съдържанието, да копира, или да използва всяко съдържание по друг начин или да прехвърля на трета страна съдържание, по отношение на което има и/или е получил достъп въз основа на споразумение за употреба, без предварителното писмено съгласие на ЕКБ ООД.

9.4. ЕКБ ООД не носи отговорност за съдържанието, качеството или характера на други уебсайтове, до които се стига чрез връзки от съдържанието, независимо от естеството на тези връзки. За тези сайтове, отговорността е изцяло на техните собственици.

9.5. ЕКБ ООД се освобождава от всякаква отговорност в случай на използване на сайтове и/или съдържание, изпратено до Потребител или Клиент, чрез всякакви средства (електронни, телефон и др.), чрез уебсайтове, електронна поща или служител на ЕКБ ООД, когато тази употреба на съдържанието може или произвежда щети от всякакъв вид за Потребителя, Клиента и/или трето лице, участващи в този пренос на съдържание.

9.6. ЕКБ ООД не предлага никакви преки или косвени гаранции, че:

9.6.1. услугата ще бъде според изискванията на Клиента

9.6.2. услугата ще бъде непрекъсната, сигурна или без грешки от всякакъв вид

9.6.3. продукти/услуги, получени безплатно или срещу заплащане чрез услугата ще отговарят на изискванията или очакванията на Клиента

9.7. В рамките на разпоредбите на Общите условия, операторите, администраторите и/или собствениците на сайта не са отговорни по никакъв начин за отношенията или техните последствия, произтичащи от, но не ограничени до, закупувания, специални оферти, промоции, насърчавания или всякакъв друг вид отношение/връзка/транзакция/ сътрудничество/ и др., които могат да възникнат между Клиент или Потребител и всеки, който се популяризира пряко или косвено чрез сайта.

 1. Непреодолима сила и непредвидени случаи

10.1. С изключение на случаите, в които не е изрично предвидено друго, никоя от страните по даден сключен договор, който все още е в ход, няма да носи отговорност за неизпълнението в срок и/или неправилното, изцяло или частично, изпълнение на някое от задълженията й по договора, ако неизпълнението на съответното задължение е било причинено от събитие на непреодолима сила.

10.2. Страната или законния представител на страната, позоваваща се на посоченото по-горе събитие, е длъжен да информира другата страна незабавно и напълно за настъпване на събитието-непреодолима сила и да вземе всички мерки, с които разполага, с цел ограничаване на последствията от съответното събитие.

10.3. Страната или законния представител на страната, позоваваща се на посоченото по-горе събитие, е освободена от това задължение само, ако събитието не й позволява да я доведе до край.

10.4. Ако в срок от 15 дни, считано от датата на възникването му, съответното събитие не престане, всяка страна ще има правото да уведоми другата страна за прекратяването на този договор, без някоя от тях да може да претендира за обезщетения.

10.5. Страната, позоваваща се на непреодолима сила, трябва да докаже невъзможността да изпълни задълженията си в рамките на 30 дни от датата на възникване на събитието, но в рамките на чл. 10.3.

10.6. По изключение (не по вина на ЕКБ ООД) и в резултат на непредвиден случай (като инцидент на доставчика или на фирмата превозвач) е възможно доставката на продуките да не може да бъде изпълнена. В този случай, Клиентът ще може да получи активируем промоционален кредит (по избор на ЕКБ ООД и за всеки отделен случай), който би могъл да бъде използван за неопределено време за закупуване на продукти от сайта www.dalina.bg , както е описано в точка 7.9.

 1. Спорове

11.1. Чрез използване/посещение/разглеждане/ и др на сайтове и/или всяко съдържание, изпратено от ЕКБ ООД на Потребителя/Клиента чрез достъп и/или изпращане по различни начини (електронни, телефон и др.), той се съгласява поне с разпоредбите от „Общи условия“.

11.2. Всеки спор по отношение на тези Общи условия, който може да възнике между Потребител/Клиент и ЕКБ ООД, ще бъде разрешаван по взаимно съгласие.

11.3. Всеки спор, от всякакъв вид, който би могъл да възникне между Потребител и ЕКБ ООД или неговите партньори, ще бъде разрешаван по взаимно съгласие. Ако това не е възможно, конфликтът ще бъде разрешаван от компетентния съд от седалището на ЕКБ ООД или от компетентния съд от седалището на потребителя , съгласно приложимите законови разпоредби.

11.4. Ако някоя от изброените по-горе клаузи бъде намерена за нищожна или недействителна, независимо от причината, тази клауза няма да се отрази на валидността на останалите клаузи.

11.5. Този документ е съставен и ще се тълкува в съответствие с румънското законодателство.

 1. Финални разпоредби

12.1. ЕКБ ООД си запазва правото да може да извършва всякакви промени в тези разпоредби, както и всякакви промени по сайта/неговите структури/услугата, както и всяко съдържание, без предварително уведомяване на Потребителя или Клиента.

12.2. В границите на разпоредбите на Общите условия, ЕКБ ООД няма да бъде подведен под отговорност за възможни грешки, появили се на сайта по някаква причина, включително поради промени, настройки и др., които не са направени от администратора на сайта.

12.3. ЕКБ ООД си запазва правото да въвежда рекламни банери от всякакво естество и/или връзки на всяка страница на сайта, в съответствие с действащото законодателство.

12.4. За всички нерегламентирани в настоящите Общи условия въпроси се прилагат действащите разпоредби на българското законодателство.

 1. Контакт и друга информация

13.1. Въпроси или предложения във връзка със сайта www.dalina.bg,  се приемат от ЕКБ ООД на телефон: 02/427 77 36, от понеделник до петък, работно време: 09:00 – 18:00 часа или по електронна поща на office@dalina.bg .

13.2. Всякакви коментари, въпроси, обратна връзка, идеи, предложения или други съобщения или информация за или свързана със сайта www.dalina.bg , функционалността или неговото подобрение, остават собственост на дружеството „Енерджи КОнсулт България”ООД.

13.3. Контролни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел.: (02) 940 20 46,  факс: (02) 940 36 40 Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg  Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите Адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24  факс: 02 / 988 42 18  гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg
 
Тези общи условия влизат в сила от 25.05.2018 г. и отразяват измененията, по отношение на изискванията за защита на личните данни, съгласно Общия Европейски Регламент – GDPR
X