Поверителност

За нас

ЕКБ ООД – Дружество „Енерджи Консулт България” ООД, седалище: София, ул. Дедеагач, бл.60 А, вх. Б, Партер, ЕИК BG 203555404, организирано съгласно българското законодателство. ЕКБ ООД притежава и управлява интернет/онлайн/ магазин, достъпен на интернет адрес www.dalina.bg.

САЙТ – Домейн dalina.bg.

СЪДЪРЖАНИЕТО има следното определение:

 • цялата информация на САЙТА, която може да бъде посетена, гледана или така достъпна чрез използването на цифрово оборудване;
 • съдържанието на всяко електронно съобщение, изпратено на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ или на КЛИЕНТИТЕ от ЕКБ ООД по електронен път и/или всяко друго налично средство за комуникация;
 • всяка информация, съобщена, чрез всички средства, от служител или сътрудник на ЕКБ ООД на ПОТРЕБИТЕЛЯ или на КЛИЕНТА, съгласно контактната информация, посочена или не от него;
 • информация за продуктите, услугите и/или тарифите, практикувани от ЕКБ ООД в определен период от време;
 • информация за продуктите, услугите и/или тарифите, практикувани от трета страна, с която ЕКБ ООД е подписала споразумения за партньорство в определен период от време;
 • данни относно ЕКБ ООД или други техни привилегировани данни.

УСЛУГА – услугата електронна търговия, водена изключително в публично достъпните части на САЙТА, по отношение на предоставянето на възможност за КЛИЕНТА да договаря продукти и/или услуги, използвайки единствено електронни средства, включително и други средства за комуникация от разстояние.

ПОТРЕБИТЕЛ – физическо лице, което има или получава достъп до СЪДЪРЖАНИЕТО чрез всякакви средства за комуникация (електронни, телефон и др.) или въз основа на споразумение за ползване между  ЕКБ ООД и него и което изисква създаването и използването на ПРОФИЛ.

ПРОФИЛ – съставен от електронна поща и парола, който позволява на един единствен ПОТРЕБИТЕЛ достъп до ограничени области на САЙТА, чрез който се извършва достъп до УСЛУГАТА.

КЛИЕНТ – лице, което има или получава достъп до СЪДЪРЖАНИЕТО и УСЛУГАТА след създаване на ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ.

ПОРЪЧКА – електронен документ , който се явява форма на комуникация между Продавач и Купувач , с който Купувача изпраща на Продавача, чрез сайта, желанието за закупи Продукти или Услуги от Сайта.

ДОКУМЕНТ – настоящите Общи условия за ползване

ДОГОВОР от разстояние – в съответствие с определението, съдържащо се в Наредба 34 от 04 юни 2014 г. за правата на Потребителите по договори, сключени с търговци, както и за изменение и допълнение на някои нормативни актове, чл. 2 точка 7, както е формулиран в Директива 2011/83 / ЕС относно правата на потребителите: всеки договор, сключен между търговец и потребител в рамките на организирана система за продажби или за предоставяне на услуги от разстояние, без едновременно физическо присъствие на търговеца и на потребителя, с изключителното използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние, до и включително момента, в който е сключен договорът;

БЮЛЕТИН / ИЗВЕСТИЕ – периодично средство за информация, изключително по електронен път, за продукти, услуги и/или промоции, провеждани от ЕКБ ООД в определен период от време, без никакъв ангажимент от страна на ЕКБ ООД по отношение на информацията, съдържаща се в него.

ТРАНЗАКЦИЯ – инкасиране или възстановяване на сума, получена от продажбата на даден продукт/услуга от ЕКБ ООД на Клиента, чрез използване на услугите на фирма, обработваща картите, одобрена от ЕКБ ООД или по банков път, независимо от начина на доставка.

 1. Обща информация

2.1. Документът определя реда и условията за ползване на сайта/съдържанието/услугата от Потребителя или Клиента, ако той няма друг валиден договор за ползване, сключен между ЕКБ ООД и него.

2.2. Употребата, включително, но не само за достъп, посещение и разглеждане на съдържанието/ услугата, включва присъединяването на Потребител или Клиент към тези условия за ползване; Клиентът е длъжен да следи непрекъснато за общите условия, които могат да бъдат актуализирани, изменени и допълнени. В случай на спорове се прилагат условията, валидни към момента на поръчката и съобщаването й в писмена форма до ЕКБ ООД.

2.3. Достъпът до услугата се извършва изключително чрез достъп до публично достъпния сайт www.dalina.bg .

2.4. С помощта на сайта/съдържанието/ услугата, Потребителя или Клиента е единствения отговорен за всички дейности по използването му. Той също така носи отговорност за всякакви материални, интелектуални или електронни щети или от друго естество върху продукти на сайта, съдържанието, услугата ЕКБ ООД или на всяко трето лице, с което ЕКБ ООД има подписани договори, съгласно действащото национално законодателство.

2.5. Ако Потребителят или Клиентът не е съгласен и/или не приема и/или оттегля одобрението си, дадено за документа, ще изпрати имейл на адрес office@dalina.bg с уточнението, че:

2.5.1. Той се отказва от: достъп до Услугата, други услуги, предоставяни от  ЕКБ ООД чрез сайта, получаване на бюлетини /известия и/или съобщения от ЕКБ ООД от всякакво естество (електронни, телефон и т.н.)

2.5.2. Може да преразгледа по всяко време решението си да бъде съгласен и/или да не приеме документа под формата, в която той ще бъде на разположение по това време.

2.6. С цел да си упражнява правото, предвидено в чл. 2.5, той може да се свърже с ЕКБ ООД или да използва връзките в съдържанието, получено от ЕКБ ООД, предназначени за тази цел.

2.7. Ако Клиентът е платил за всички неспазени договори към ЕКБ ООД и отменя съгласието си, изразено в полза на документа, за срока на протичане на дадена поръчка, ЕКБ ООД ще отмени неговата поръчка без никакво допълнително задължение на някоя страна спрямо другата или без нито една от страните да изисква обезщетения от другата.

2.8. Този сайт е предназначен само за членове физически лица, които са най-малко на 18 години, които са преминали съответните етапи на регистрация и които не са били спрени или отстранени от ЕКБ ООД, независимо от причината за спиране или отстраняване. Възможността за онлайн поръчване е достъпна само за лица с адрес за доставка в България. Ставайки Потребител, лицето декларира, че отговаря на горепосочените условия.

 1. Съдържание

3.1. Съдържанието, както е определено в преамбюла, включвайки, но без да се ограничава до лога, стилизирани изображения, търговски символи, статични изображения, динамични изображения, текст и/или мултимедийно съдържание, представени на сайта, е изключителна собственост на ЕКБ ООД, като са му запазени всички права, придобити в това отношение, пряко или косвено (чрез лиценз за употреба и/или публикуване).

3.2. На Потребителя или Клиента не му се позволява да копира, разпространява, публикува, прехвърля на трети лица, изменя и/или променя по друг начин, употребата, свързването към, излагането, включително всяко съдържание във всеки друг контекст, различен от първоначално замисления от ЕКБ ООД, включването на всяко съдържание извън сайта на ЕКБ ООД, премахване на знаците, които отбелязват авторското право на ЕКБ ООД върху съдържанието, както и участието в трансфера, продажбата, разпространението на материали, осъществени чрез възпроизвеждане, променяне или показване на съдържанието, освен с изричното съгласие на ЕКБ ООД.

3.3. Всяко съдържание, до което Потребител или Клиент има и/или получи достъп чрез каквито и да било средства, е предмет на документа, ако съдържанието не е придружено от специално и валидно споразумение за употреба, сключено между него и ЕКБ ООД и без никаква подразбираща се или изрично формулирана гаранция от ЕКБ ООД по отношение на това съдържание.

3.4. Потребител или Клиент може да копира, трансферира и/или използва съдържанието само за лични или нетърговски цели, само ако те не противоречат на разпоредбите на този документ.

3.5. Ако ЕКБ ООД дава на Потребител или Клиент правото да използва, както е описано в отделно споразумение за използване, определено съдържание, до което Потребителят има или получи достъп в резултат на това споразумение, това право се отнася само до това или тези съдържания, определени в споразумението, само по време на неговото продължение или на тези съдържания на сайта или за периода, определен в споразумението, съгласно определените условия, ако ги има и не представляват договорен ангажимент от страна на ЕКБ ООД за съответния Потребител, Клиент или друга трета страна, която има/ получи достъп до това съдържание, прехвърлено по какъвто и да е начин и което може да бъде или е увредено по някакъв начин в резултат на това съдържание, по време на или след изтичане на споразумението за ползване.

3.6. Нито едно съдържание, предадено на Потребител или Клиент чрез всякакви средства на комуникация (електронни, телефон и др.) или придобито от него чрез достъп, посещение и/или разглеждане не представлява договорно задължение от страна на ЕКБ ООД и/или на служител или съдружник на ЕКБ ООД, който е посредничил за трансфера на съдържанието, ако има такъв, спрямо съответното съдържание.

3.7. Забранено е всякакво използване на Съдържанието за цели, различни от онези, изрично разрешени с документа или от споразумението за употреба, които го придружват, ако има такова.

 1. Контакт за Клиенти и Потребители

4.1. ЕКБ публикува на сайта пълна и точна идентификационна и контактна информация за Клиента или Потребителя.

4.2. Чрез използването на формуляра за контакт или услугата на сайта, Потребител или Клиент позволява автоматично ЕКБ ООД да се свърже с него чрез всички налични средства, включително и електронни средства.

4.3. Частично или пълно попълване на формуляра за контакт и изпращането му не представлява по никакъв начин ангажимент от страна на ЕКБ ООД да се свърже с Потребителя или Клиента.

4.4. Достъпът до Сайта, използването на информацията, представена на сайта, посещението на страниците или изпращането на електронни пощи или съобщения, адресирани до ЕКБ ООД, се осъществява по електронен път, по телефона или чрез каквито и да било други средства за комуникация, налични за Потребителя или Клиента и ЕКБ ООД, като се има предвид по този начин, че той се съгласява да получава съобщения от ЕКБ ООД по електронен и/или телефонен начин, включително и комуникация чрез електронна поща, кратки съобщения (SMS) или уебсайт съобщения.

4.5. Клиентът изрично заявява, че предоставените данни за контакт (електронна поща, телефонен номер, адрес за доставка) му принадлежат и че ще бъдат използвани от ЕКБ ООД за кореспонденцията с клиента.

 1. Бюлетини и известия

5.1. В момента, в който Потребител или Клиент си създаде профил на сайта, приемайки Документа (Общи условия), той има правото да изразява или не съгласието си за получаване на бюлетини и/или известия от ЕКБ ООД по електронен път и/или по телефона, включително чрез електронна поща, кратки съобщения (SMS) или чрез съобщения на сайта.

5.2. Данните, взети от Потребителя, с цел изпращане на бюлетини и/или известия, могат и ще бъдат използвани от ЕКБ ООД при спазване на Политиката за поверителност.

5.3. Отказването от получаване на бюлетини и/ли сигнали от Потребител или Клиент може да се направи по всяко време:

5.3.1. Използвайки специално предназначената връзка в рамките на всеки получен бюлетин и/или известие ( в края на имейла в секция „Щракнете тук за отписване” ) когато тази опция е технически възможна;

5.3.2. Чрез модифициране на съгласието си да получава бюлетини и/или известия и използвайки страници в ограничените зони, в рамките на индивидуалния профил на Потребителя, на www.dalina.bg.

5.3.3. Чрез свързване с ЕКБ ООД на по-горните данни, в съответствие с контактната информация и без по-нататъшно задължение за всяка страна спрямо другата или никоя от страните да не може да изисква обезщетение.

5.4. Отказването от получаване на бюлетини и/или известия не въвлича отказването от даденото одобрение за Документа и се прилага само след изпращане на намерението за отказване.

5.5. ЕКБ ООД си запазва правото да избира лица, на които да изпраща бюлетини и/или известия, както и правото да отстрява от своята база данни всеки Потребител или Клиент, който предходно е изразил съгласието си да получава бюлетини и/или сигнали, без никакъв друг ангажимент от страна на ЕКБ ООД или на предварителна нотификация.

5.6. ЕКБ ООД няма да включва в бюлетините и/или известията, изпратени до Потребител или Клиент, никакъв друг рекламен материал под формата на съдържание, който да се отнася до трето лице, което не е търговски партньор на ЕКБ ООД, към момента на изпращане на бюлетините и/или известията.

 1. Политика за поверителност

6.1. ЕКБ ООД може да събира лични данни и данни със специален характер на страниците на своите сайтове само с доброволното съгласие на съответния Потребител или Клиент за следните цели:

 • валидиране, изпращане и фактуриране на поръчките до тях (ЕКБ ООД извършва писмено или телефонно потвърждение за изпращането на първата поръчка към нов профил, за съответствие на данните;
 • след валидиране на поръчката, за предаване на информация за продукти, периоди на доставка, анулирания или проблеми от всякакъв вид, свързани с поръчка или договор, за услуги или продукти, закупени от него;
 • за улесняване на достъпа до услугата;
 • изпращане на бюлетини и/или периодични известия в само в електронен формат (електронна поща) и/или по телефона (с телефонно обаждане или кратко съобщение);
 • статистически цели.

Чрез създаване на профил, всеки Потребител или Клиент се съгласява ЕКБ ООД да събира и управлява неговите лични данни, в съответствие с разпоредбите на новия Европейски регламент относно защитата на личните данни GDPR, в сила от 25 май 2018 г. Също така, със създаването на всеки профил, клиентът дава своето съгласие ЕКБ ООД да предаде личните данни към контрагенти на ЕКБ ООД, за да се обработят. Контрагентите на ЕКБ ООД са упълномощени са обработват лични данни лица според изискванията за защита на личните данни на GDPR и подлежат на контрол от националния надзорен орган за обработка на лични данни – Комисия за защита на личните данни.

Всеки Потребител или Клиент има право да получи от ЕКБ ООД, чрез писмено искане, подписано и датирано, безплатно:

 • а) потвърждение, че данните отнасящи се до него са или не обработени в даден момент;
 • б) когато е приложимо – ратифициране, актуализиране, блокиране или заличаване на данни, чиято обработка не е в съответствие със закона, особено на непълни или неточни данни;
 • в) когато е приложимо – трансформиране в анонимни такива на данни, чиято обработка не е в съответствие със закона ;
 • г) уведомление до трети страни, на които са били разкрити данните на всяка операция, проведена съгласно букви б) или в), ако това уведомление не се окаже невъзможно или не предполага прекомерно усилие спрямо законния интерес, който може да бъде увреден.

Всеки Потребител или Клиент има право на възражение по всяко време, въз основа на неопровержими законови основания, свързани с особеното му положение чрез изпращане до ЕКБ ООД на искане в писмена форма, с дата и подпис, че данните, които го засягат да бъдат предмет на обработка, освен когато са налице противни правни разпоредби. В случай на обосновано възражение обработката не може повече да визира въпросните данни.

Всеки Потребител или Клиент има право на възражение по всяко време, безплатно и без никакво основание, чрез изпращане на ЕКБ ООД на искане, отправено в писмена форма, с дата и подпис, с данните, които го визират и трябва да бъдат обработени за директен маркетинг, от името на оператор или трета страна, или да бъдат разкрити на трети страни за такива цели.

6.2. ЕКБ ООД може да събира неволно и други данни (IP адрес, време на посещение, място, откъдето се извършва достъпа, име и версия на уеб браузъра, операционна система, включително други параметри), предоставени от интернет браузъра, чрез които се съществява достъпът до сайта и могат да се използват от ЕКБ ООД за подобряване на услугите, предоставяни на клиентите или Потребителите, или за статистически цели; изключение е, ако са нарушени разпоредби на документа, в случай, че резултат от действията на Потребителя/Клиента е в противоречие с интересите или възниква вреда от всякакъв вид за ЕКБ ООД и/или за потенциални трети страни, с които ЕКБ ООД има партньорски контакти в момента.

Политика за употреба на бисквитките на www.dalina.bg

Бисквитката е файл с малки размери, специален текст, често кодиран, изпратен от сървъра към уеб браузър и след това изпратен обратно (без промяна) от браузъра всеки път, когато има достъп до този сървър. Бисквитката е инсталирана по искане, издадено от уеб сървъра на даден браузър (напр. Internet Explorer, Chrome, Mozilla) и е напълно „пасивна“ (не съдържа софтуерни програми, вируси или spyware и не може да има достъп до информацията на хард драйвера на Потребителя). Бисквитките се използват за идентификация, както и за проследяване поведението на потребителите; типичните приложения са задържане на потребителските предпочитания и изпълнение на системата „пазарска кошница“. Тези файлове позволяват да се признае терминала на потребителя и представяне на съдържанието по съответен начин, адаптиран към предпочитанията на потребителите. Бисквитките предоставят на потребителите приятно изживяване при сърфиране и подкрепа на усилията на ЕКБ ООД за осигуряване на комфортни услуги за потребителите: например – предпочитания за онлайн поверителност и история на пазарската кошница. Също така, се използват в приготвянето на анонимни, обобщени статистически данни, които помагат да се разбере как потребителите се ползват от www.dalina.bg , което позволява подобряване на структурата и съдържанието, но с изключение на личното идентифициране на потребителя.

ЕКБ ООД използват два вида бисквитки: на сесия и фиксирани (временни файлове, които остават в терминала на потребителя до приключване на сесията или затваряне на приложението/уеб браузъра). Фиксираните файлове остават на терминала на потребителя за известен период в параметрите на бисквитката или докато бъдат изтрити ръчно от потребителя. Бисквитките, използвани от партньорите на оператора на дадена уеб страница, са предмет на съответната Политика за поверителност.

Посещение в www.dalina.bg  може да пласира: Бисквитки за успеваемост на сайта, бисквитки за анализ на посетителите, бисквитки за geotargetting, бисквитки за регистрация, бисквитки за реклама или бисквитки на рекламните доставчици.

Личните данни, събрани чрез използването на бисквитки, могат да се събират само за улесняване на определена функционалност за Потребителя и са криптирани по начин, който прави невъзможен достъпа на неоторизирани лица до тях. По принцип, приложение, използвано за достъп до уеб страници, позволява запазване на бисквитките на терминала по подразбиране. Тези настройки могат да бъдат променени така, че автоматичното управление на бисквитките да бъде блокирано от уеб браузъра или потребителят да бъде информиран всеки път, когато бисквитките са изпратени до неговия терминал. Подробна информация за възможностите и начините на управление на бисквитките може да се намери в зоната с настройки на приложението (уеб браузъра). Ограничаването на използване на бисквитките може да повлияе на някои функционалности на www.dalina.bg . Бисквитките са фокус на ефективната работа на интернета, помагайки за генерирането на приятелско изживяване при сърфиране и адаптирано към предпочитанията и интересите на всеки потребител. Отказ или деактивиране на бисквитки може да направи някои сайтове невъзможни за ползване. Благодарение на своята гъвкавост и факта, че повечето от най-посещаваните и най-големи сайтове използват бисквитки, те са почти неизбежни; деактивирането на бисквитките няма да позволи достъп на потребителя до най-разпространените и използвани интернет страници, сред които YouTube, Gmail, Yahoo и други.

Примери за важни приложения на бисквитките:

Съдържание и услуги, приспособени към предпочитанията на потребителя – категории продукти и услуги.

Адаптиран достъп по интересите на потребителите – запомняне на паролите.

Запомняне на защитните филтри за децата относно съдържанието в интернет (опции family mode, функции за безопасно търсене).

Измерване, оптимизиране и аналитични характеристики – като потвърждение на определено ниво на трафик в даден уеб сайт, какъв тип съдържание се разглежда и как потребителят достига до уеб сайта (напр. чрез търсачките директно от други сайтове и др). Уеб сайтовете развиват тези анализи на използването им, за ​​да подобрят сайтовете в полза на потребителите.

Сигурност и въпроси, свързани с поверителността Бисквитките не са вируси и използват формати тип обикновен текст; не се състоят от парчета код, така че не могат да бъдат автоматично изпълнени. Следователно, не могат да се дублират или репликират в други мрежи, за да се изпълняват или репликират отново. Тъй като не могат да изпълняват тези функции, не могат да се считат за вируси. Понеже бисквитките могат да бъдат използвани за отрицателни цели, тъй като съхраняват информация за предпочитанията и историята на сърфирането на потребителите, както в определен сайт, така и в няколко други сайтове, бидейки използвани като форма на Spyware (шпионаж относно потребителската активност), много anti-spyware продукти маркират бисквитките последователно, за да бъде изтрити в рамките на процедурите по изтриване/антивирусно сканиране/anti-spyware сканиране.

Обикновено браузърите имат вградени настройки за поверителност, които доставят различни нива, които доставят различни нива на приемане на бисквитките, период на валидност и автоматично изтриване, след като потребителят е посетил даден сайт. Тъй като защитата на идентичността е много ценна и е право на всеки интернет потребител, е препоръчително да се знае какви потенциални проблеми могат да създадат бисквитките. Тъй като чрез тях се предава непрекъснато информация между браузъра и уеб сайта и в двете посоки, ако един хакер или неупълномощено лице се намеси в хода на предаване на данните, информацията, съдържаща се в бисквитката може да бъде засечена. Макар и рядко, това може да се случи, ако браузърът се свърже към сървъра, използвайки некриптирана мрежа (напр. необезпечена WiFi мрежа). Други атаки, базирани на бисквитки, включват грешни настройки на бисквитките на сървърите. Много е важно потребителят да избере най-подходящия метод за защита на личната информация и да:

 • Персонализира настройките на браузъра по отношение на бисквитки, за да отрази комфортно ниво на сигурността на използване на бисквитките.
 • Зададе дълги срокове на изтичане за съхраняване на историята на сърфирането и на личните данни за достъп.
 • Има предвид настройката на браузъра, за да изтрива отделните навигационни данни всеки път, когато затворите браузъра. Това е вариант за достъп до сайтове, които поставят бисквитки и изтриват всякаква информация за посещение при затваряне на сесията на сърфиране.
 • Инсталира и актуализира постоянно антишпионски приложения.

Много от приложенията за откриване и предотвратяване на spyware-а включват откриване на атаки по сайтовете. По този начин, предотврат браузъра от достъп до уеб сайтове, които биха могли да се възползват от уязвимостите на браузъра или да изтеглят злонамерен софтуер. Препоръчва се постоянно актуализиране на програмите за сърфиране, защото много от атаките, основани на бисквитки, се осъществяват експлоатирайки слабостите на старите версии на браузърите. Всички съвременни браузъри позволяват възможност за промяна настройките на бисквитките. Тези настройки обикновено се намират в „опции“ или в меню „предпочитания“ на браузъра.

6.3. Клиентът има право да се противопоставя на събирането на личните му данни и да изисква изтриването им, отменяйки така съгласието, дадено за документ и отказвайки се така от всяко право посочено по подразбиране в него и без никакво последващо задължение за всяка страна спрямо другата или без някоя страна да може да предяви иск за обезщетение, но само в съответствие с чл. 2.8.

6.4. За упражняване на правата, съгласно чл. 6.3, Клиент или Потребител се обръща към ЕКБ ООД, според наличните на сайта контактни данни, валидни към тази дата.

6.5. Използвайки наличните формуляри в сайта, Клиент или Потребител има право да променя данните, които е заявил първоначално, за да се отрази всяка настъпила промяна, ако има такава.

6.6. Ако Клиентът избере онлайн плащане с карта на равностойността на поръчките, договора и/или договорите, разрешава и отсрочването за сетълмънт на сделките, приемането на картите се извършва изключително чрез търговско дружество Изипей чрез интегрирано решение. „Изипей“ е доставчик на ЕКБ ООД на софтуерни решения за улесняване на електронната търговия, т.е. услуги по плащане, управление на плащания и защита срещу измами.

Също така, се приемат плащания в брой на касите на Изипей, така както са изброени на страницата с информация за плащанията. Други методи на плащане са по банков път или чрез наложен платеж.

6.7. ЕКБ ООД не изисква и не съхранява никаква информация относно банковата карта или карти на Клиента, като тя се обработва директно на сървърите на доставчика на онлайн платежни услуги.

6.8. Политиката за поверителност на ЕКБ ООД се отнася само за данни, предоставени доброволно от Клиент или Потребител, изключително на сайта. ЕКБ ООД не носи отговорност за политиката за поверителност, практикувана от всяка друга трета страна, до която може да се стигне чрез връзки, независимо от техния характер, извън сайта.

6.9. ЕКБ ООД се ангажира събраните данни на Клиента/Потребителя да бъдат използвани само в съответствие със заявените цели и да не разкрива, продава, наема, лицензира, трансферира и др. базата данни, съдържаща информация за лични или специални данни на Потребител/Клиент на трето лице, което не участва в изпълнението на заявените цели.

6.10. Изключение от разпоредбите на чл. 6.9 ще бъде ситуацията, в която трансфер/достъп/преглед/и др. се изисква от компетентните органи в случаите, посочени в правилника в сила към датата на възникване на събитието.

6.11. Фирмата, обработващи банкови карти, одобрена от ЕКБ ООД, Изипей – EasyPay, има право на достъп/разглеждане на всякакъв вид данни/документи, генерирани след издадена поръчка, анулирана поръчка, договор, анулиран договор или платен договор, за да разследва всяка сделка, ако има такава.

6.12. ЕКБ ООД гарантира, че личните данни на Потребител, събрани чрез формуляра за контакт, ще бъдат използвани само до решаване на проблема, съобщен от него, след което те стават изключително статистически данни.

6.13. ЕКБ ООД не носи отговорност за вреди, които могат да застрашат сигурността на сървъра, който хоства базата данни, съдържаща тези данни.

Повече за политиката ни, свързана с осъществяване на онлайн продажби може да прочетете тук.

Защита от злоупотреба с лични данни

8.1. ЕКБ ООД не изисква от своите Клиенти или Потребители, по никакъв начин на комуникация (имейл/по телефон/SMS/ и др.) информация относно поверителни данни, банкови сметки/карти или лични пароли.

8.2. Клиент/Потребител поема цялата отговорност за предоставяне на своите поверителни данни на трета страна.

8.3. ЕКБ ООД не носи никаква отговорност в случай, че Потребител/Клиент би бил/е ощетен по някакъв начин от трета страна, която претендира, че е/представлява интересите на ЕКБ ООД.

8.4. Клиент или Потребител информира ЕКБ ООД за подобни опити, използвайки контактните данни.

8.5. ЕКБ ООД не насърчава Спам-а. Всеки Потребител/Клиент, който изрично е предоставил своя имейл адрес на сайта, може да избере да деактивира клиентския профил, свързан с този имейл адрес.

8.6. Комуникацията, осъществявана от ЕКБ ООД по електронен път от разстояние (т.е. електронна поща), съдържа пълните идентификационни и съответни данни на изпращача или линкове към тях, към датата на предаване на съдържанието.

8.7. Следните цели ще се считат за опит за измама на сайта/съдържанието и/или на ЕКБ ООД, като си запазва правото да задейства наказателно преследване срещу онзи или онези, които са опитали да постигнат тази цел (и):

8.7.1. за достъп до данни от всякакъв вид на друг Потребител/Клиент с използване на акаунт или чрез всеки друг метод.

8.7.2. да променя или да изменя съдържанието на сайта или на всякаква кореспонденция, изпратена по всякакви начини от ЕКБ ООД на Потребител/Клиент.

8.7.3. за възпрепятстване работата на сървъра/сървърите, на който функционира сайта.

8.7.4. да има достъп или да разкрива на трети лица, които не разполагат с необходимата правна власт, съдържанието, изпратено по всякакъв начин от ЕКБ ООД на Потребител/Клиент, когато той не е легитимният получател на съдържанието.

Ограничение на отговорността

9.1. ЕКБ ООД не може да бъде държано отговорно по никакъв начин спрямо никой Потребител/Клиент, който използва сайта или съдържанието, с цел различна от посочената в настоящите Общи условия.

9.2. В случай, че Потребител/Клиент счита, че съдържанието, изпратено по всякакъв начин от ЕКБ ООД, нарушава авторските или всякакви други права, той може да се свърже за повече подробности с ЕКБ ООД, според контактните детайли на office@dalina.bg , така че да можем да вземем информирано решение по въпроса.

9.3. ЕКБ ООД не гарантира на Потребител или Клиент достъп до сайта или услугата, при липса на регистрация от страна на последния чрез следване на етапите на регистрация на сайта и не му дава право да сваля или да променя частично и/или напълно съдържанието, да възпроизвежда отчасти или изцяло съдържанието, да копира, или да използва всяко съдържание по друг начин или да прехвърля на трета страна съдържание, по отношение на което има и/или е получил достъп въз основа на споразумение за употреба, без предварителното писмено съгласие на ЕКБ ООД.

9.4. ЕКБ ООД не носи отговорност за съдържанието, качеството или характера на други уебсайтове, до които се стига чрез връзки от съдържанието, независимо от естеството на тези връзки. За тези сайтове, отговорността е изцяло на техните собственици.

9.5. ЕКБ ООД се освобождава от всякаква отговорност в случай на използване на сайтове и/или съдържание, изпратено до Потребител или Клиент, чрез всякакви средства (електронни, телефон и др.), чрез уебсайтове, електронна поща или служител на ЕКБ ООД, когато тази употреба на съдържанието може или произвежда щети от всякакъв вид за Потребителя, Клиента и/или трето лице, участващи в този пренос на съдържание.

9.6. ЕКБ ООД не предлага никакви преки или косвени гаранции, че:

9.6.1. услугата ще бъде според изискванията на Клиента

9.6.2. услугата ще бъде непрекъсната, сигурна или без грешки от всякакъв вид

9.6.3. продукти/услуги, получени безплатно или срещу заплащане чрез услугата ще отговарят на изискванията или очакванията на Клиента

9.7. В рамките на разпоредбите на Общите условия, операторите, администраторите и/или собствениците на сайта не са отговорни по никакъв начин за отношенията или техните последствия, произтичащи от, но не ограничени до, закупувания, специални оферти, промоции, насърчавания или всякакъв друг вид отношение/връзка/транзакция/ сътрудничество/ и др., които могат да възникнат между Клиент или Потребител и всеки, който се популяризира пряко или косвено чрез сайта.

Контакт и друга информация

Въпроси или предложения във връзка със сайта www.dalina.bg,  се приемат от ЕКБ ООД на телефон: 02/427 77 36, от понеделник до петък, работно време: 09:00 – 18:00 часа или по електронна поща на office@dalina.bg .

Всякакви коментари, въпроси, обратна връзка, идеи, предложения или други съобщения или информация за или свързана със сайта www.dalina.bg , функционалността или неговото подобрение, остават собственост на дружеството „Енерджи КОнсулт България”ООД.

Контролни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел.: (02) 940 20 46,  факс: (02) 940 36 40 Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg  Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите – Адрес: София, 1000, пл. Славейков № 4А, ет. 3, 4 и 6. Телефон: 02/980 25 24, факс: 02/ 988 42 18. Гореща линия: 0700 111 22. Уебсайт:  www.kzp.bg

Политиката по защита на личните данни влиза в сила от 25.05.2018 г. и отразява измененията по отношение на изискванията за защита на личните данни, съгласно общия Европейски регламент – GDPR.

 

 

Споделете в:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
X